ฟิล์มกันร้อนอาคาร

การใช้กระจกในช่วงปีที่ผ่านมานั้น มีการเลือกใช้มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีในการก่อสร้างกระจก อย่างไรก็ตามอาคารต่างๆ ก็ยังคงต้องการกระจกที่สามารถลดความร้อนได้ และยังสามารถประหยัดพลังงานอีกด้วย

คุณสมบัติของฟิล์ม 73FG

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  70%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  8%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  56%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  95%
 • ประสิทธิภาพแสง
  1.37
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.44
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.51
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.60
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  0.94

คุณสมบัติของฟิล์ม 53GII

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  58%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  7.5%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  59%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  96%
 • ประสิทธิภาพแสง
  1.23
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.44
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.47
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.56
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.03

คุณสมบัติของฟิล์ม 43FG

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  43%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  10.3%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  65%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  98%
 • ประสิทธิภาพแสง
  1.02
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.37
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.42
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.62
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.11

คุณสมบัติของฟิล์ม 33FG

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  36%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  11%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  68%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  97%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.97
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.32
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.37
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.57
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  0.95

คุณสมบัติของฟิล์ม 78FG

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  77%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  9.5%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  45%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  77%
 • ประสิทธิภาพแสง
  1.22
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.55
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.63
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.56
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  0.96

คุณสมบัติของฟิล์ม 63J

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  66%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  7%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  43%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  82%
 • ประสิทธิภาพแสง
  1.06
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.54
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.62
 • ค่าการแผ่รังสี
  N/A
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.03

คุณสมบัติของฟิล์ม 13K

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  15%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  17%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  65%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  82%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.38
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.35
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.4
 • ค่าการแผ่รังสี
  N/A
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

คุณสมบัติของฟิล์ม 28K

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  31%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  11%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  54%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  71%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.58
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.46
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.53
 • ค่าการแผ่รังสี
  N/A
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

คุณสมบัติของฟิล์ม 38K

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  42%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  9%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  48%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  63%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.70
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.52
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.6
 • ค่าการแผ่รังสี
  N/A
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

คุณสมบัติของฟิล์ม 8H

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  6%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  13%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  70%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  80%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.17
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.30
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.35
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.84
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.14

คุณสมบัติของฟิล์ม 23T

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  25%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  23%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  64%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  76%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.60
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.37
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.42
 • ค่าการแผ่รังสี
  N/A
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

คุณสมบัติของฟิล์ม 33T

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  39%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  19%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  52%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  64%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.72
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.47
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.54
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.84
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

คุณสมบัติของฟิล์ม 48AG

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  50%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  23%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  52%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  66%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.91
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.48
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.55
 • ค่าการแผ่รังสี
  N/A
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

คุณสมบัติของฟิล์ม 58A

 • แสงสว่างส่องผ่าน
  66%
 • การสะท้อนแสง (กระจก)
  14%
 • ป้องกันรังสียูวี
  99%
 • ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม
  35%
 • ป้องกันรังสีอินฟราเรด
  56%
 • ประสิทธิภาพแสง
  0.89
 • ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
  0.58
 • ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด
  0.67
 • ค่าการแผ่รังสี
  0.74
 • ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)
  1.05

*Data captured using National Fenestration Rating Council, USA guidelines and calculated for single pane, 3mm clear glass

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save